Transportlīdzekļa nomas līguma Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Nomas noteikumi. Samaksas nosacījumi. Lietotāja pienākumi. Dokumentācijas bojājumi un nozaudēšana. Zādzība, satiksmes negadījums un/vai atteice...
Transportlīdzekļa nomas līguma Vispārīgie noteikumi un nosacījumi
 1. PROVIZORISKI NOTEIKUMI

“Iznomātājs” – SIA Toprent, ar galvenā biroja adresi: Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

“Nomnieks” – fiziska vai juridiska persona, kas nomā, vai kuras vārdā tiek nomāts transportlīdzeklis. Transportlīdzekļa nomas līgumā saukts “Nomnieks”, ir atbildīgs par visu šo nomas līguma Vispārīgo noteikumu punktu ievērošanu.

“Līgums” – individuāls nomas līgums, ko paraksta, saņemot transportlīdzekli nomas perioda sākumā, un tas ļauj lietot transportlīdzekli, nosaka transportlīdzekļa saņemšanu un nodošanu, apdrošinājumu, cenā iekļauto aprīkojumu un pakalpojumus, un nomas maksas samaksas metodi. Šis līgums satur arī informāciju par nobraukuma stāvokli, degvielas līmeni, nomātā transportlīdzekļa bojājumiem un iespējamiem trūkumiem un pārējās abu pušu tiesības un pienākumus, un puses ar saviem parakstiem pilnā apjomā apstiprina šo līgumu. Transportlīdzekļa stāvoklis izdošanas laikā un nomas līguma Vispārīgie noteikumi ir uzskatāmi par nomas līguma neatņemamu sastāvdaļu.

“Vadītājs / Papildu vadītājs” – fiziska persona, kas norādīta nomas līgumā kā “lietotājs”, un kas paraksta Nomas līgumu un pieņem transportlīdzekli, kā arī atbild par visu nomas līguma noteikumu ievērošanu.

“Lietotājs” – nomnieks, vadītājs un papildu vadītājs turpmāk transportlīdzekļa nomas līguma Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos saukts - Lietotājs.

“Transportlīdzeklis” – līguma priekšmets, par kuru informācija ir iekļauta līgumā.

 1. NOMAS NOTEIKUMI

Parakstot līgumu, lietotājs apstiprina transportlīdzekļa pieņemšanu pielīgtajam pakalpojumam atbilstošā stāvoklī ar visu attiecīgo aprīkojumu un visu pavaddokumentāciju. Vadītājs, kurš juridiskas personas vārdā pieņem transportlīdzekli un paraksta līgumu, apliecina savas pilnvaras un garantē atbildību pret iznomātāju kopīgi ar šo juridisko personu, un atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. Parakstot līgumu, lietotājs garantē iznomātājam, ka ir izpildīti visi vispārīgie noteikumi un nosacījumi par vadītāja apliecības iegūšanai nepieciešamo minimālo vecumu un par to, ka viņa rīcībā atrodas visa nepieciešamā dokumentācija transportlīdzekļa ekspluatācijai saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem noteikumiem. Viņam ir jāuzrāda iznomātājam šo dokumentu oriģināli, un to kopijas jānodod CARWIZ rīcībā kā šī līguma pielikums. Lietotājs ir atbildīgs par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas notiek līguma darbības laikā, arī pēc līguma termiņa beigām.

 1. SAMAKSAS NOSACĪJUMI

Lietotājam savā kredītkartē jāveic iepriekšēja autorizācija par summu, ko Iznomātājs nosaka atbilstoši savam novērtējumam atkarībā no transportlīdzekļa klases, nomas, apdrošināšanas u.c. Parakstot nomas līgumu, klients pilnvaro iznomātāju aprēķināt nepieciešamo dienas nomas maksu pēc pielīgtā tarifa, kā arī visus papildinājumus par dienu (iegādātais apdrošinājums, papildu aprīkojums un pakalpojumi) un jebkādas izmaksas, kas var rasties, atbilstoši spēkā esošajiem izcenojumiem. Šie maksājumi tiek atskaitīti no lietotāja kredītkartes vai debetkartes, kurā veikta iepriekšēja autorizācija, vai jebkādā citā pielīgtā maksājuma izpildes veidā. Iznomātājs  var atskaitīt maksājamās summas no nomnieka kontiem nomas perioda laikā vai pēc tā beigām, ja tas atklāj nomnieka saistību, vai arī lietotājs var apmaksāt šādas izmaksas pēc vienošanās ar iznomātāju pēc iznomātāja izvēles. Ja lietotājs veic maksājumu tieši iznomātāja kontā, tas jāizdara noteiktā termiņā. Nokavējuma gadījumā Klientam ir pienākums maksāt iznomātājam procentus, kā arī visas pārējās papildu izmaksas, kādas var rasties.

 

 1. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Parakstot šo līgumu, lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar turpmāk norādītajiem pienākumiem un piekrīt tiem:

 • transportlīdzeklis tiks nodots noteiktajā vietā un noteiktajā laikā tādā stāvoklī, kādā tas tika saņemts, ar tādu pašu aprīkojumu un degvielas daudzumu kā saņemšanas brīdī, vai pirms noteiktā laika pēc iznomātāja pieprasījuma;
 • noteiktā nomas termiņa pagarināšana, kā arī visas pārējās ar nomu saistītās izmaiņas jāpieprasa iznomātājam rakstiskā veidā vismaz pirms nomas termiņa beigām; pretējā gadījumā iznomātājs ir tiesīgs ziņot par nomātā transportlīdzekļa pazušanu.
 • Transportlīdzeklis netiks pārslogots, izmantots jauno vadītāju apmācībai, citu transportlīdzekļu vai piekabju transportēšanai vai vilkšanai tauvā, pasažieru pārvadāšanai par naudas atlīdzību, ātrumsacīkstēm, izturības pārbaudēm, ātruma pārbaudēm vai citām pretlikumīgām darbībām;
 • Transportlīdzekli izmantos tikai līgumā norādītais vadītājs vai papildu vadītāji tikai personīgai lietošanai atbilstoši paredzētajam transportlīdzekļa lietošanas veidam, un transportlīdzeklis netiks nodots neautorizētiem lietotājiem un trešajām personām;
 • Pareizi izmantot transportlīdzekli un atbilstoši izturēties pret to;
 • Atstājot transportlīdzekli, cieši aizvērt visus logus un aizslēgt to, paņemot sev līdzi atslēgas un dokumentus;
 • Braukt tikai pa valsts ceļiem, neatrodoties alkohola vai narkotiku reibumā, ievērot visus ceļu satiksmes likumus un noteikumus;
 • Rūpēties par transportlīdzekļa regulāru tehnisko apkopi, proti, regulāri pārbaudīt dzesētāja līmeni, eļļas līmeni un pārējo šķidrumu līmeni, riepu spiedienu u.c.
 • Ja instrumentu panelis jebkurā brīdī signalizē par apkopes nepieciešamību, vai tad, ja lietotājs pats konstatē, ka transportlīdzeklim nepieciešama apkope, tam ir pienākums paziņot par to iznomātājam un nodot tam transportlīdzekli. Ja transportlīdzeklis ir bojāts vai tam ir nodarīts kaitējums, ko izraisa šo noteikumu neievērošana, lietotājam ir pienākums atlīdzināt visu šādu kaitējumu un iespējamo ienākumu zaudējumu sakarā ar to, ka iznomātājam nav iespējams veikt šādas pamata darbības un apkopi lietotāja nolaidības dēļ.
 • Neizmantot transportlīdzekli pasažieru vai preču pārvadāšanai, pārsniedzot transportlīdzekļa specifikācijas noteikto atļauto apjomu, un neveikt nekādas transportlīdzekļa modifikācijas;
 • Neizbraukt ar transportlīdzekli ārpus Latvijas robežām, izņemot gadījumu, ja par to ir iepriekš paziņots, un par to iznomātājs var aprēķināt papildu maksu atbilstoši izcenojumiem. Robežas šķērsošanas un teritoriālo ierobežojumu pārkāpšanas gadījumā transportlīdzekļa lietošanas laikā visi šo noteikumu 8. punktā norādītie lietotāja apdrošinājumi zaudē spēku.
 • Segt visas ar transportlīdzekļa lietošanu saistītās izmaksas, piemēram, bet ne tikai, par izmaksas par degvielu, maksas ceļiem, maksas tiltiem, maksas stāvvietām un satiksmes pārkāpumiem, un citas izmaksas.
 • Pamatojoties uz šo līgumu, lietotājs pilnvaro iznomātāju aprēķināt tam maksu par visiem tā izraisītiem satiksmes pārkāpumiem, kā arī stāvvietas kvītīm un citiem sodiem, bez iepriekšēja brīdinājuma, ja šie sodi izriet no Latvijas vai jebkuras citas valsts likumu un noteikumu pārkāpuma, un tie izdarīti nomas perioda laikā. Šīm izmaksām tiek pieskaitīta apstrādes maksa, un tās tiek vērstas uz šī nomas līguma pirmajā lapā norādīto debetkarti vai kredītkarti. 
 • Lietotājs – juridiska persona var ar iepriekšēju paziņojumu iznomātājam un tā piekrišanu atļaut lietot nomāto transportlīdzekli darbiniekam, kurš atbilst norādītajām prasībām, un šajā gadījumā tam ir pienākums iepazīstināt vadītāju ar līgumu noteikumiem un juridiskās personas atbilstību par šo noteikumu un nosacījumu ievērošanu.
 1. DOKUMENTĀCIJAS NOZAUDĒŠANA UN BOJĀJUMI

Ja bojāts transportlīdzeklis, trūkst aprīkojuma vai instrumentu, trūkst dokumentācijas, numura zīmju vai transportlīdzekļa atslēgu, lietotājam ir pienākums atlīdzināt izmaksas. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par bojājumiem, kas nodarīti dzinējam, transportlīdzekļa mehāniskajām daļām (piemēram, sakarā ar eļļas, dzesētāja vai citu šķidrumu trūkumu dzinējā), kā arī eļļas tvertnei, sajūga bojājums (tā sauktā sadedzināšana), transportlīdzekļa karosērijas bojājums, dokumentu un transportlīdzekļa atslēgu nozaudēšana/bojājums, numura zīmju nozaudēšana/ bojājums, transportlīdzekļa iekšpuses bojājums, izdedzināti sēdekļi, nepiemērotas degvielas iepildīšana vai citas kļūmes, ko izraisa transportlīdzekļa vadītāja   vai papildu vadītāja nolaidība (piemēram, bezrūpīga braukšana vai braukšana pa bezceļiem). Visos šajos gadījumos transportlīdzekļa lietotājs pilnā apjomā atlīdzina iznomātājam transportlīdzekļa remonta izmaksas plus dienas nomas zaudējumu summu saskaņā ar spēkā esošajiem izcenojumiem par remonta ilgumu, bet ne vairāk par 30 dienām, un visu pārējo kaitējumu, piemēram, transportlīdzekļa vilkšanas izmaksas vai vērtības samazināšanos. Lietotājs vai persona, kam lietotājs nodevis transportlīdzekli, apņemas lietot transportlīdzekli atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā arī lietot dīzeļa vai bezsvina degvielu atbilstoši ražotāja norādījumiem. Visus zaudējumus, kas rodas šo norādījumu neievērošanas rezultātā, apdrošināšana nesedz, un par tiem atbild transportlīdzekļa lietotājs.

 1. ZĀDZĪBA, SATIKSMES NEGADĪJUMS UN NEPAREIZA DARBĪBA

Ja notiek negadījums, transportlīdzekļa bojājums, zādzība, dzinēja salūšana vai tamlīdzīgi apstākļi, lietotājam ir pienākums:

 • Nodrošināt nomātā transportlīdzekļa turpmāku bojājumu novēršanu līdz brīdim, kad to pārņem iznomātājs
 • Pierakstīt liecinieku un dalībnieku vārdus un adreses;
 • Izsaukt policiju un sastādīt notikuma protokolu, izņemot motora avārijas gadījumu;
 • Informēt tuvāko iznomātāja biroju par notikušo.

Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums ziņot policijai par jebkādu transportlīdzeklim nodarītu kaitējumu; ja lietotājs nesastāda policijas protokolu, nesaņem ziņojumu un neiziet alkohola pārbaudi, visas bojājumu izmaksas sakarā ar transportlīdzekļa bojājumu vai pazušanu pilnā apjomā sedz transportlīdzekļa lietotājs, tai skaitā zaudēto peļņu dienas nomas maksas apmērā sakarā ar transportlīdzekļa nelietošanu remonta laikā ne vairāk kā 30 dienas, neatkarīgi no lietotāja vainas incidentā un no tā, vai lietotājs ir apstiprinājis un apmaksājis papildu apdrošināšanu ar zemāku pašrisku (CDW +) vai iegādājies apdrošinājumu bez pašriska (SCDW).

 1. LIETOTĀJAM ATLĪDZINĀMĀS IZMAKSAS

Iznomātājs atlīdzina lietotājam visas izmaksas par eļļu, smērvielām, regulāro apkopi un nelieliem remontiem, kas rodas nomas perioda laikā, izņemot izmaksas par transportlīdzekļa mazgāšanu, pēc visu apmaksāto rēķinu iesniegšanas. Rēķins jāizraksta iznomātājam: SIA Toprent, Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija. Lai saņemtu minēto izmaksu atlīdzību, lietotājam jāsaņem iznomātāja pilnvarotā pārstāvja piekrišana; pretējā gadījumā atlīdzināšana nav iespējama.

 1. ZAUDĒJUMU (PAŠRISKA) SEGŠANA (FRANŠĪZE)

Dalību zaudējumu segšanā (pašrisku) bojājuma gadījumā var samazināt, izvēloties atbilstošu apdrošinājumu, ja zaudējums nav radies šī līguma noteikumu un nosacījumu pārkāpšanas vai patvaļīgi nepareizas transportlīdzekļa lietošanas rezultātā. Samazināts pašrisks bojājuma vai zādzības gadījumā (CDW / TP): izvēloties šo apdrošinājumu, jūs varat samazināt savu atbildību par bojājumu vai zādzību un starpību starp pašrisku (franšīzi) un pilnu zaudējuma summu. Pasažieru apdrošinājums pret negadījumu (PAI): vadītājs un pasažieri ir apdrošināts pret nāves un invaliditātes gadījumu apdrošināšanas sabiedrības noteiktā apjomā, par kādu apdrošināti visi iznomātāja transportlīdzekļi. Samazināta pašriska iegāde (CDW +): iegādājoties un apmaksājot šo papildu apdrošinājumu, lietotājs var ierobežot savu atbildību par transportlīdzekļa bojājumiem. Apdrošinājums pret riepu, šasijas un stiklu bojājumiem (WUG): šis papildu apdrošinājums sedz jūsu atbildību par riepu, riteņu vai disku iznīcināšanu, bojājumiem, transportlīdzekļu karosērijas un transportlīdzekļu logu bojājumiem. Pilns atbrīvojums no pašriska (SCDW); iegādājoties un apmaksājot šo papildu apdrošinājumu, lietotājs var vēl vairāk ierobežot savu vispārējo atbildību par transportlīdzeklim nodarītiem bojājumiem. SCDW apdrošinājums nesedz: riepu, riteņu vai disku iznīcināšanu/bojājumus, transportlīdzekļa karosērijas, transportlīdzekļa interjera iznīcināšanu/bojājumus (ja interjers nav bojāts negadījumā), visu logu bojājumus un visus bojājumus bez protokola sastādīšanas. Parakstot nomas līgumu, lietotājs pilnvaro iznomātāju iekasēt no kredītkartes turētāja visas izmaksas, kļūmes vai zaudējumus līdz franšīzes apjomam vai pilnā zaudējumu apjomā, ja lietotājs neievēro šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus, arī tad, ja zaudējumi atklāti pēc transportlīdzekļa nodošanas un lietotājs nav ziņojis par tiem iznomātājam atbilstoši transportlīdzekļa nodošanas kārtībai. Apdrošināšana nesedz zaudējumus, kas rodas augsta riska zonās vai kara zonās, vai gadījumā, ja nomātā automašīna tiek lietota ārpus Latvijas robežām, tranzītā caur Neumas pilsētu, transportēšanas laikā uz prāmja un uz salām bez iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

 1. PERSONAS DATU IEGŪŠANA UN APSTRĀDE

Lietotājs brīvprātīgi sniedz personīgo informāciju. Lietotāja personīgā informācija ir nepieciešama pieprasītā pakalpojuma izpildes procesā.

Iznomātājs izmanto un apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību. Informācija par personas datu apstrādi, kā arī lietotāja tiesībām ir atrodama Personas datu privātuma paziņojumā, kas pieejams www.carwiz.lv

 1. CITI NOTEIKUMI

Iznomātājs neatbild par zaudējumiem, kas rodas lietotājam transportlīdzekļa piegādes kavējuma dēļ, vai zaudējumiem, kas var rasties lietotājam sakarā ar transportlīdzekļa nepareizu darbību nomas perioda laikā. Iznomātājam ir tiesības izbeigt nomas līgumu un nekavējoties pārņemt transportlīdzekļa valdījumu, ja lietotājs nerīkojas saskaņā ar jebkuru šo noteikumu un nomas līguma nosacījumu punktu, vai transportlīdzekļa bojājuma gadījumā. Nomas pakalpojuma izbeigšana saskaņā ar šiem noteikumiem neietekmē pārējās šajos noteikumos un nomas līgumā noteiktās iznomātāja tiesības. Šis līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu saņem lietotājs, bet otru patur iznomātājs. Lietotājs ar savu parakstu šī līguma pēdējā lapā apstiprina šo līgumu un visus tā noteikumus, un, piekrītot 8. punktā norādītajam apdrošinājumam pret zaudējumiem, piekrīt apdrošinājuma noteikumiem un nosacījumiem un apstiprina, ka ir iepazinies ar tiem. Šo līgumu var mainīt tikai rakstiskā veidā, mutiskas vienošanās uzskatāmas par spēkā neesošām. Strīda gadījumā saistībā ar šo Līgumu abas puses piekrīt pakļaut attiecīgo strīdu Latvijas tiesību jurisdikcijai.

 

Lai uzlabotu pārlūkošanas efektivitāti, CARWIZ tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Ja jūs turpināsiet lietot šo tīmekļa vietni, mēs uzskatām, ka jūs piekrītat to lietošanai. Vairāk informācijas »